Sprawy organizacyjne stołówki szkolnej

Informacja dotycząca opłat

Dowód wpłaty, po dokonaniu opłaty, należy przesłać na adres mailowy szkoły lub dostarczyć do sekretariatu w terminie do 25. dnia każdego miesiąca. We wrześniu i w styczniu termin opłat jest wyznaczany przez sekretariat.

Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu na konto szkoły.

Jeśli opłata nie została uiszczona terminowo, nie wydajemy obiadów.

Dostosowanie
error: Content is protected !!