Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowujemy młodzież do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz samodzielnego (na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych), aktywnego dorosłego życia.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, przysposobienie do pracy, wychowanie fizyczne, religia, zajęcia rewalidacyjne. W bloku programowym przysposobienia do pracy są prowadzone zajęcia w pracowniach: gospodarstwa domowego, biurowo-komputerowej, ogrodniczej, rękodzielniczej, budowania pozytywnego wizerunku. 

W szkole są organizowane zajęcia pozalekcyjne. Prężnie działa drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku „Słoneczni Wędrowcy”. Uczniowie mogą działać w Kole Wolontariatu, Klubie Olimpiad Specjalnych „Skaryszewska”, Kole „Oblicza Świata”. Dla uzdolnionych informatycznie uczniów jest miejsce w kółku programowania Centrum Mistrzostwa Informatycznego. 

Szkoła zapewnia uczniom wsparcie doradcy zawodowego oraz zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami – praktyki wspomagane poza szkołą.

Nauka trwa trzy lata, maksymalnie do 24. roku życia ucznia. 

Poznaj naszą szkołę

Dostosowanie
error: Content is protected !!