Menu Zamknij

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3

Misja

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowujemy młodzież do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz samodzielnego (na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych), aktywnego dorosłego życia.

Nauka

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy uczniowie uczestniczą w zajęciach: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, przysposobienie do pracy, wychowanie fizyczne, religia, zajęcia rewalidacyjne.

Treści i formy kształcenia są dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dorosłych uczniów.

Nauka trwa trzy lata, maksymalnie do 24. roku życia ucznia. 

coca-cola1

Priorytetem w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest poszerzanie ich kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych. Równie ważne jest przygotowanie uczniów do pracy wspomaganej lub innej formy zatrudnienia. 

Szkoła zapewnia uczniowi wsparcie doradcy zawodowego, zajęcia przysposobienia do pracy oraz zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – praktyki wspomagane poza szkołą, z udziałem nauczyciela (doradcy zawodowego lub innego specjalisty), który pełni rolę trenera pracy.

Poznaj naszą szkołę

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

Dostosowanie