Menu Zamknij

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 89.

Dyrektorem Zespołu Szkół jest Magdalena Mecha. 

Pieczę nad Szkołą Przysposabiającą do Pracy sprawuje wicedyrektor Lidia Gawrychowska-Pilarczyk.

Ilustracja: icons8.com/Julia Gnedina

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowujemy młodzież do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz samodzielnego (na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych), aktywnego dorosłego życia.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, przysposobienie do pracy, wychowanie fizyczne, religia, zajęcia rewalidacyjne. W bloku programowym przysposobienia do pracy są prowadzone zajęcia w pracowniach: gospodarstwa domowego, biurowo-komputerowej, ogrodniczej, rękodzielniczej, budowania pozytywnego wizerunku. 

Szkoła zapewnia uczniom wsparcie doradcy zawodowego oraz zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – praktyki wspomagane poza szkołą, z udziałem nauczyciela, który pełni rolę trenera pracy.

Treści i formy kształcenia są dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dorosłych uczniów.

Nauka trwa trzy lata, maksymalnie do 24. roku życia ucznia. 

Poznaj naszą szkołę

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

Dostosowanie