Menu Zamknij

Ważne informacje dla Rodziców

Szanowni Państwo, Dyrektor ZSS nr 89 rozważa możliwość rozpoczęcia zajęć rewalidacyjnych, zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konsultacji (dla uczniów szkoły branżowej). Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest całkowita dobrowolność ze strony rodziców i młodzieży oraz  zachowanie reżimu sanitarnego. Planowany termin rozpoczęcia zajęć: od 27 maja 2020.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje, aby były to zajęcia indywidualne, realizowane w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem specjalistą.

Aby zapobiegać zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 będziemy przestrzegać poniższych zasad:

 • w zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną, izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej;
 • uczniowie  i nauczyciele wyposażeni są we własne środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki);
 • na rękach poniżej łokcia uczniowie  i nauczyciele nie mogą nosić pierścionków, zegarków, bransoletek gdyż utrudniają prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk;
 • przy wejściu do szkoły oraz w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku należy zdezynfekować ręce;
 • podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów;
 • po każdych zajęciach następuję wietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekowanie powierzchni użytkowych i wyposażenia używanego do zajęć.

Organizacja zajęć:

 • rodzice przyprowadzają uczniów do szkoły i odbierają podopiecznych;
 • rodzice nie wchodzą na teren placówki;
 • dopuszcza się prowadzenie zajęć grupowych z zachowaniem procedur: 4 m kw. na osobę, 2 m dystansu społecznego między osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami;
 • uczniowie przychodzą z własnymi przyborami i podręcznikami, w szkole nie będą mogli ich pożyczyć od innych uczniów.

Rodzaje planowanych zajęć w Szkole Przysposabiającej do Pracy:

 • rewalidacyjne,
 • logopedyczne,
 • rozwijające kompetencje społeczne,
 • psychoedukacyjne,
 • socjoterapeutyczne,
 • fizjoterapia.

Ze względów organizacyjnych oraz konieczności zachowania reżimu sanitarnego, zajęcia będą trwały 30 minut. Każdy uczeń może uczestniczyć maksymalnie w trzech zajęciach w ciągu dnia/ tygodnia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Harmonogram zajęć zostanie ustalony po zebraniu zgłoszeń od rodziców.  Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej w obecnym  czasie nie jest przewidziana organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć świetlicowych.

Rodzaje zajęć w Szkole Branżowej I stopnia:

 • konsultacje indywidualne z nauczycielami ( zalecane uczniom klas III przystępujących do egzaminu).

Rodzice otrzymają do wypełnienia ankiety na których zadeklarują chęć uczestnictwa w zajęciach (konsultacjach) – z zachowaniem przedstawionych zasad. Formularze ankiet oraz szczegółowe procedury organizacji zajęć i konsultacji zamieszczamy poniżej.

Dostosowanie