W związku z obowiązkiem opublikowania sprawozdania finansowego za 2018 rok, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)., zamieszczono poniżej link do sprawozdania ZSZ nr 89:

https://mbfo.bip.um.warszawa.pl/NR/rdonlyres/1F69AA4E-0457-4095-9110-929121F88C45/1431095/ZSS89.pdf

Dostosowanie