Nasze sukcesy

Awans zawodowy nauczycieli

Nauczyciele stażyści Anna Usiądek i Cezary Krynicki otrzymali awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego. Gratulujemy. 

Ukończył studia podyplomowe

 Cezary Krynicki ukończył studia podyplomowe z oceną bardzo dobry na kierunku nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

Specjalistki od alternatywnej komunikacji

Magdalena Mecha, dyrektorka ZSS nr 89 oraz Sandra Niedźwiecka, nauczycielka – logopedka, ukończyły II stopień szkolenia Makaton. Metoda Makaton służy do usprawniania rozwoju mowy i porozumiewania się z osobami, które mają trudności w komunikacji werbalnej. 

Stypendia
dla najlepszych

Po zakończeniu pierwszego semestru przyznano tradycyjnie najlepszym uczniom Szkoły Branżowej stypendia naukowe. Dyplomy z powinszowaniem i decyzje o stypendium odebrali z rąk dyrektor Magdaleny Mechy: Marta Szczepanik, Marek Jasiński, Adrian Zalewski, Patrycja Gawrońska, Igor Zawistowski, Nora Mumladze, Szymon Piotrowski, Kinga Gulczyńska. Stypendystom serdecznie gratulujemy.

Dyplomy
pani Kornelii

Kornelia Dziewulska, nauczycielka języka angielskiego, otrzymała awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Ponadto pani Kornelia ukończyła drugi kierunek studiów. Tym razem obroniła pracę magisterską na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale pedagogiki specjalnej, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. 

Gratulujemy awansu

Nasi nauczyciele stażyści Agata Kowalewska, Paweł Zabielski otrzymali awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Doradca zawodowy Teresa Gronek zdała egzamin przed komisją w Kuratorium Oświaty i uzyskała awans na nauczyciela mianowanego. Justyna Popieko oraz Magdalena Barczak po zdaniu egzaminu otrzymały awans na nauczyciela dyplomowanego. 

Uczymy się

Sandra Niedźwiecka uczestniczyła w projekcie „Proces wspomagania kompetencji kluczowych – szkolenia i doradztwo” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pani Sandra podnosiła swoje kwalifikacje podczas Akademii Neurologopedy z zakresu: diagnozy neurologopedycznej, AAC, czytania uczestniczącego w AAC, afazji dziecięcej, afazji osób dorosłych, SLI – specyficzne zaburzenia języka, NLP – programowanie neurolingwistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, dyzartria, dysfagia, choroby neurodegeneracyjne. 

Złota mistrzyni

Agnieszka Bauer z klasy III C (szkoła branżowa) zdobyła złoty medal w skoku w dal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mistrzostwa odbyły się w dniach 11-13 września w Bydgoszczy. Jesteśmy dumni.

Zdobyły 11 medali

Magda Frank, Inga Mandes, Kamila Kóźlik, Patrycja Cygan i Marzena Zielińska zdobyły łącznie aż 11 medali na XIII Mazowieckim Mitingu Wrotkarskim Olimpiad Specjalnych. Wielkie brawa dla dziewcząt i dla trenera Emanuela Zemana.

Dostosowanie
error: Content is protected !!