Informacja dla kandydatów

Rozpoczynamy rekrutację uczniów do Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej nr 53 oraz do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3.

Informacje o naborze, terminach składania dokumentów oraz formularze wniosków są dostępne na naszej stronie w zakładce REKRUTACJA.

TerminSprawy do załatwienia
1 lutego–17 marcaNależy dostarczyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Wymagane jest dołączenie do wniosku kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego aktualnego na dany etap edukacyjny.
Dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Specjalnych nr 89, 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 8.
do 31 marcaDyrektor szkoły poinformuje kandydatów lub ich rodziców o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji.
do 21 kwietniaKandydaci lub ich rodzice/prawni opiekunowie powinni dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony formularz o woli zapisu do szkoły.
Należy dostarczyć również uzupełnienie wniosku o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli wcześniej złożone zostało wyłącznie zaświadczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
22 kwietnia–10 majaProcedura uzupełniająca dla kandydatów z list rezerwowych.
23 czerwca–14 lipcaNależy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Wydanie przez szkołę skierowań do lekarza medycyny pracy i skierowań na badania, jeśli są wymagane ze względu na kierunek kształcenia.

Jeśli szkoła lub placówka dysponuje wolnym miejscem, uczeń może być przyjęty także poza terminem określonym w harmonogramie. O przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły.

Kandydatom niezakwalifikowanym miejsce w szkole specjalnej wskazuje Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Informacja dla kandydatów spoza Warszawy

Zgodnie z prawem oświatowym przyjęcie ucznia zamieszkałego w innym niż m.st. Warszawa powiecie, możliwe jest, jeśli szkoła dysponuje wolnym miejscem. Ponadto wymagane jest skierowanie do szkoły wydane przez Dyrektora Biura Edukacji. Wnioski kandydatów niezamieszkałych w Warszawie rozpatrywane będą po 21 sierpnia – w przypadku szkół funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych nr 38, Zespole Szkół Specjalnych nr 89, Zespole Szkół Specjalnych nr 105.

Podziel się swoją opinią
Dostosowanie
error: Content is protected !!