Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim oraz ze sprzężeniami

Cel kształcenia: Przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji w zawodzie

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniami 

Cel kształcenia: Przysposobienie uczniów do podjęcia zatrudnienia
oraz jak najpełniejsze usamodzielnianie

Czynniki wpływające na ofertę kierunków kształcenia

Indywidualizacja nauki – konieczność, krok do sukcesu

Dyplom nie gwarantuje zatrudnienia, liczą się umiejętności

Atuty szkoły w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Małoliczebne klasy
Możliwość wydłużenia o rok etapu edukacji
Wydłużony czas egzaminu, dostosowanie warunków egzaminu

Inne stosowane formy indywidualizacji kształcenia

Zajęcia rewalidacyjne (w szkole przysposabiającej do pracy 10 godzin tygodniowo)
Indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne
Zespół psychologiczno-pedagogiczny
Dostosowanie