Przygotowanie ucznia
do podjęcia pracy

Szkoła zapewnia uczniowi wsparcie doradcy zawodowego, zajęcia przysposobienia do pracy oraz praktyki wspomagane poza szkołą, z udziałem nauczyciela (doradcy zawodowego lub innego specjalisty), który pełni rolę trenera pracy.

Na zakończenie edukacji uczeń otrzymuje suplement do świadectwa ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy. Dokument zawiera informację ułatwiającą funkcjonowania absolwenta w przyszłości – w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych lub na rynku pracy. 

Suplement opisuje kluczowe kompetencje społeczno-zawodowe i osobiste ucznia wraz z jego preferencjami i predyspozycjami, a także szczegółowymi informacjami. Są to m.in. sposoby komunikowania się lub korzystania ze specjalnych środków wspomagających komunikację (AAC) oraz informacje o odbytych praktykach wspomaganych na otwartym rynku pracy.

 1. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania;
 2. Przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą;
 3. Uczenie wykonywania różnych prac zgodnie z preferencjami i predyspozycjami ucznia;
 4. Opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy;
 5. Przygotowanie uczniów do prowadzenia gospodarstwa domowego;
 6. Rozumienie kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
 7. Kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, korzystania z różnych źródeł wiedzy;
 8. Przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na indywidualnie dopasowanym stanowisku na otwartym lub chronionym rynku pracy;
 9. Zaspokajanie potrzeb poznawczych i społecznych uczniów przez zapewnienie im warunków do aktywności celowej i społecznie użytecznej.
 1. Rozpoznawanie i nazywanie własnych potrzeb i oczekiwań w odniesieniu do pracy; uczenie się wskazywania swoich mocnych i słabych stron w sytuacji pracy;
 2. Uczenie się określania swoich preferencji (zainteresowań) i predyspozycji zawodowych, doskonalenie umiejętności planowania swojej przyszłości zawodowej;
 3. Poznawanie znaczenia pracy w życiu człowieka;
 4. Poznawanie zawodów i czynności zawodowych, dokonywanie wyborów zgodnie z preferencjami i możliwościami;
 5. Poznawanie szans i zagrożeń wynikających z podjęcia decyzji o zatrudnieniu;
 6. Uczenie się aktywnego poszukiwania pracy;
 7. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i wykorzystywania go jako źródła informacji i narzędzia wypowiedzi;
 8. Uczenie się technik autoprezentacji i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;
 9. Uczestniczenie w praktykach wspomaganych; uczenie się czynności pracy na konkretnych stanowiskach pracy;
 10. Zapoznanie się z dokumentacją formalną związaną z podjęciem zatrudnienia;
 11. Poznanie praw i obowiązków pracownika;
 12. Poznanie praw i obowiązków pracodawcy;
 13. Poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 14. Uczenie się radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy;
 15. Kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w pracy;
 16. Poznanie stanowiska pracy i kultury zakładu pracy.

Klasa I – 18 godzin tygodniowo

Klasa II – 19 godzin tygodniowo

Klasa III – 20 godzin tygodniowo

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, (Dz.U. 2017, poz. 356).

 

Dostosowanie
error: Content is protected !!