Działania profilaktyczno–wychowawcze w roku szkolnym 2020/21

Cel główny:  zwiększenie skuteczności działań wychowawczych  i  profilaktycznych  na  rzecz  bezpieczeństwa i  tworzenia w  szkole środowiska sprzyjającego kształtowaniu  postaw  i respektowaniu norm społecznych.

Zapoznanie z procedurami COVID-19 obowiązującymi oraz wdrażanie do ich respektowania

Bieżące aktualizowanie obowiązujących procedur.

Kreowanie  zdrowego,  bezpiecznego i  przyjaznego  środowiska szkoły  ( szkoła  otwarta  na kulturę,  sztukę,  sport,  rekreację  i  współpracę  ze  środowiskiem  lokalnym)

Utrzymanie  bogatej  oferty  kulturalnej dla  uczniów realizowanej w formie dostosowanej do aktualnych możliwości / forma  online/ oraz wytycznych MEN.

Zapewnienie  uczniom  możliwości udziału w ważnych szkolnych wydarzeniach, uroczystościach, przeglądach, imprezach muzycznych oraz szkolnych  i  imprezach  sportowych realizowanych w formie dostosowanej do aktualnych możliwości
i wytycznych MEN.

Utrzymanie  współpracy  ze  środowiskiem  lokalnym, również w formie online.

Bezpieczeństwo  –  profilaktyka  agresji  i przemocy                              

Dyżury  śródlekcyjne nauczycieli w celu  zapewnienia bezpieczeństwa.

Promowanie możliwości  skorzystania ze  „Skrzynki  na  sygnały”.                                                               

Pomoc  w  rozwiązywaniu  sytuacji  konfliktowych. Interweniowanie  i  stosowanie odpowiednich  procedur  w sytuacji agresji  i przemocy.         

Objęcie systematyczną  opieką specjalisty – pedagog, psycholog, socjoterapeuta, wychowawca – uczniów z  problemami  zachowania  i  emocji.

Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i  życiowych uczniów               

Dbanie przez wszystkich pracowników szkoły  o  dobrą,  przyjazną  atmosferę,  dobry  kontakt  z uczniami  oraz  wymianę  informacji celem diagnozowania  trudności  i  ustalenia form pomocy i  wsparcia  dla ucznia  i  jego  rodziny.      

W  razie  potrzeby kierowanie ucznia i  jego  rodziny do  odpowiednich  instytucji i  placówek  pomocowych i  ścisła  współpraca  z nimi.

Poradnictwo, rozmowy, interwencje  w sytuacjach kryzysowych.                                                  

Profilaktyka  uzależnień

Oferta  edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna szkoły, zachęcanie uczniów  do aktywności,  rozwijania  zainteresowań, stwarzanie  możliwości  sukcesu, promocja zdrowego stylu  życia, wychowanie do  wartości i  udzielanie wsparcia  w  sytuacjach  kryzysowych.

Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard online, uzależnienia od gier komputerowych.

Przekaz  informacji  o  zagrożeniach  wynikających  z  używania  środków  psychoaktywnych w  ramach  zajęć  z  pedagogiem,  psychologiem i  wychowawcami.                                                                         

Wychowanie  do  wartości  przez  kształtowanie  postaw obywatelskich
i respektowanie norm społecznych
 
                                                                                  

Pielęgnowanie  tradycji,  świąt i zwyczajów narodowych  podczas  uroczystości  szkolnych 
i  klasowych.                                                                                  

Dbanie o dziedzictwo historyczne – izba pamięci, pamiątkowy  krzyż  znajdujący  się  na  terenie  szkoły  oraz  o  grób  patronki  szkoły  Anny Gotinowej.                                                         

Wykonanie  gazetek  związanych  ze  świętami narodowymi. 

Wychowanie  do  wartości  realizowane  w  ramach  lekcji  wychowawczych, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć rewalidacyjnych, lekcji religii,  rekolekcji.               

Kształtowanie  postaw  obywatelskich  na  lekcjach  języka  polskiego,  historii, wiedzy 
o  społeczeństwie  i  funkcjonowania  osobistego  i  społecznego.                                                                  

Kształtowanie  postaw  obywatelskich,  odpowiedzialności  za społeczność  szkolną  poprzez  aktywizowanie  uczniów  w  ramach  Samorządu  Szkolnego,  działalności  drużyny  harcerskiej  i  uczestnictwo w  różnych  szkolnych  przedsięwzięciach.                                                                              

Kształtowanie  postawy odpowiedzialności  za  wykonywaną pracę  w  ramach  praktyk zawodowych  i  zajęć  na  terenie  szkoły.

Konsekwentne egzekwowanie i przestrzeganie regulaminu, obowiązujących w szkolne norm
i zasad społecznych.   

Promowanie pozytywnych postaw: koleżeństwa, życzliwości, tolerancji.

Rozwijanie  kompetencji  cyfrowych  uczniów, w  tym  bezpieczne  i celowe wykorzystanie technologii  informacyjno-komunikacyjnych

Prowadzenie  rozmów  dotyczących  bezpieczeństwa w  sieci, na  portalach społecznościowych,  korzystania  zasobów  w  sieci w  sposób rozsądny i krytyczny. Uczenie  uczniów  bezpiecznego  i  celowego  wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w  ramach  przedmiotów  ogólnych, zawodowych, lekcji  informatyki oraz realizacji programów profilaktycznych.

Przygotowanie  uczniów do  zdawania  egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe  w formie elektronicznej. Kontrola  uczniów  podczas  zajęć  przy  komputerze. Reagowanie  zgodnie z procedurą w  sytuacji  cyberprzemocy. Stałe  uaktualnianie  strony  internetowej  szkoły  i  zamieszczanie  wszystkich informacji z  życia  szkoły.

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.                                                               

Rozwijanie  kreatywności,  samodzielności i  innowacyjności  uczniów                                                                                       

Motywowanie  uczniów  do  włączania  się  w  działalność  Samorządu  Szkolnego,  zgłaszania   i   w  miarę  możliwości  realizowania  swoich  pomysłów,   uczestnictwa  w  drużynie  harcerskiej,  Kole  Wolontariatu,  konkursach,  zawodach,  szkolnych i  poza szkolnych imprezach.             

Zachęcanie  do  rozwoju  talentów,  zainteresowań  i  prezentowania  ich  w  szkole i  poza  szkołą.                                                                                  

Wyróżnianie  uczniów  aktywnych.                                                                  

Pomoc  w  kształtowaniu  adekwatnej  samooceny,  widzeniu  swoich  mocnych  stron 
i  wskazywanie  możliwości  ich  rozwoju  w  ramach  działań  wychowawczych, psychologicznych,  pedagogicznych.                           

Wzmacnianie  samodzielności  uczniów  w  ramach  zajęć  praktycznych  zawodowych 
i  przysposobienia  do  pracy.                                                                     

Organizacja  III  Szkolnej  Giełdy  Talentów  „Przegląd  sztuk  wszelakich”.

Promocja  zdrowego  stylu  życia                                                               

Działalność  „ Zespołu  do  spraw  promocji  zdrowia  i  aktywności  fizycznej”.

Wychowanie  ekologiczne                                                                             

W  ramach  lekcji  wychowawczych i  innych  zajęć budzenie   zainteresowania  uczniów  kwestiami  związanymi  z  ochroną  środowiska  i  jego  zanieczyszczeniem,  zwłaszcza  tworzywami  sztucznymi. Zachęcanie  uczniów  do  zastępowania jednorazowych  sztucznych  opakowań, pojemników,  sztućców itp. opakowaniami,  pojemnikami  wielokrotnego użycia.  Promocja  spożywania  wody  z  wodociągu z  wykorzystaniem  butelek  wielokokrotnego  użycia.                                                                 

Kształtowanie  postaw  proekologicznych, poczucia odpowiedzialności  za  stan środowiska  przez  udział  uczniów  w  akcjach  typu Sprzątanie  Świata,  Dzień  Ziemi,  zbiórkę  makulatury  i  surowców  wtórnych na  terenie  szkoły.

Rozwijanie  kompetencji  czytelniczych  i  rozpowszechnianie czytelnictwa  wśród młodzieży

W ramach  działalności  biblioteki  szkolnej  udział  młodzieży  w  akcji „Narodowe czytanie –  Balladyna”. Akcja  „Moja książka miesiąca” kontynuowana  w  szkole branżowej I stopnia. Czytanie  fragmentów  lektur  w  ramach lekcji języka polskiego  i  zajęć rewalidacyjnych. Inspirowanie  czytelnictwa wśród młodzieży poprzez  reklamowanie  książek, udzielanie porad  w  wyborach  czytelniczych, gazetki  promujące czytelnictwo, wystawki  nowości, wyróżnienie  najlepszych  czytelników.

Wdrażanie programu „Polubić czytanie” i innych projektów czytelniczych.

Dostosowanie