Praktyki wspomagane

Model praktyk wspomaganych jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Cel praktyk wspomaganych


Głównym celem praktyk jest przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do dorosłości – w tym także do zatrudnienia wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych.
Uczniowie są zapoznawani z rynkiem pracy, z różnymi rodzajami prac na różnych stanowiskach pracy, są uczeni czynności na konkretnym stanowisku, np. pakowania, montażu prostych elementów, sprzątania.

Praktyki-Ibis

Organizacja praktyk

  • Praktyki wspomagane w zakładach pracy są realizowane w ramach przedmiotu „przysposobienie do pracy”. W klasie I na realizacje przedmiotu jest przeznaczone tygodniowo 18 godzin, w klasie II – 19 godzin, w klasie III – 20 godzin. Praktyki grupowe odbywają się co najmniej jeden raz w tygodniu.
  • W praktykach powinni uczestniczyć wszyscy uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
  • Podczas odbywania praktyk uczniowie są pod opiekę nauczyciela – trenera pracy, który podpowiada, instruuje, pomaga w zdobywaniu umiejętności praktycznych a także dba o dobrą atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, dostateczną liczbę powtórzeń danej czynności.
  • Nawet jeśli wydaje nam się, że w danym zakładzie pracy nie będzie możliwości na znalezienie odpowiednich czynności, które mogłyby wykonywać osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to dajemy im szansę na sprawdzenie się.

Gdzie uczniowie odbywają praktyki?

Zakłady i instytucje, w których uczniowie odbywają praktyki wspomagane to zakłady pracy chronionej oraz firmy i instytucje działające na otwartym rynku pracy.

Dostosowanie
Przewiń do góry