Działania profilaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020

Cel główny: zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na  rzecz  bezpieczeństwa i  tworzenia w  szkole środowiska sprzyjającego kształtowaniu  postaw  obywatelskich  i  patriotycznych.

Kreowanie  zdrowego,  bezpiecznego i  przyjaznego  środowiska Kreowanie  zdrowego,  bezpiecznego i  przyjaznego  środowiska szkoły  (szkoła  otwarta  na kulturę,  sztukę,  sport,  rekreację  i  współpracę  ze  środowiskiem  lokalnym)

Kierowanie do uczniów oferty kulturalnej, w tym: wyjścia na poranki muzyczne, do teatrów, kin, muzeów. Oferta jest skoordynowana z programem  edukacji  kulturalnej.

Organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjść  rekreacyjnych  i  wyjazdów integracyjnych  dla  klas.

Zapewnienie  uczniom  możliwości udziału w ważnych szkolnych wydarzeniach, uroczystościach, przeglądach, imprezach muzycznych oraz szkolnych  i  masowych  imprezach  sportowych.

Utrzymywanie  współpracy  ze  środowiskiem  lokalnym.

Bezpieczeństwo  –  profilaktyka  agresji  i przemocy:                

  • dyżury  śródlekcyjne nauczycieli w celu  zapewnienia bezpieczeństwa;
  • „Skrzynka  na  sygnały”;    
  • pomoc  w  rozwiązywaniu  sytuacji  konfliktowych. Interweniowanie  i  stosowanie odpowiednich  procedur  w sytuacji agresji  i przemocy.  Objęcie opieką przez pedagoga, psychologa, socjoterapeutę  uczniów z  problemami  zachowania  i  emocji.  Systematyczne  zajęcia z psychologiem  i  socjoterapeutą  części  klas  oraz  godziny  wychowawcze.

  Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i  życiowych uczniów

  •  Dbanie przez wszystkich pracowników szkoły  o  dobrą,  przyjazną  atmosferę,  dobry  kontakt  z uczniami  oraz  wymianę  informacji celem diagnozowania  trudności  i  ustalenia form pomocy i  wsparcia  dla ucznia  i  jego  rodziny. W  razie  potrzeby kierowanie ucznia i  jego  rodziny do  odpowiednich  instytucji i  placówek  pomocowych i  ścisła  współpraca  z nimi.
  • Poradnictwo, rozmowy, interwencje  w sytuacjach kryzysowych.    

Profilaktyka uzależnień

Oferta  edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna szkoły, zachęcanie uczniów  do  aktywności,  rozwijania  zainteresowań, stwarzanie  możliwości  sukcesu, promocja zdrowego stylu  życia, wychowanie do  wartości i  udzielanie  wsparcia  w  sytuacjach  kryzysowych.  Przekaz  informacji  o  zagrożeniach  wynikających  z  używania  środków  psychoaktywnych i  innych uzależnieniach  w  ramach  zajęć  z  pedagogiem,  psychologiem,  socjoterapeutą i  wychowawcami.

Wychowanie  do  wartości  przez  kształtowanie  postaw  patriotycznych  i  obywatelskich  z  uwzględnieniem  80.  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej

Realizacja  projektu  „80.  rocznica  wybuchu   II  wojny  światowej z uwzględnieniem historycznej  roli  budynku  ZSS nr  89 przy  ul. Skaryszewskiej 8  jako miejsca  obozu  przejściowego Dulag I.                                                                                 

Wyjścia  uczniów  do  Muzeum  Powstania  Warszawskiego  i  na  film  „Piłsudski”.                            

Przekaz  wiedzy  o  II wojnie  światowej i  jej  wpływie  na  losy  Polski i  Polaków  w  ramach  lekcji  historii,  języka polskiego   i  godzin  wychowawczych.                                                                                       

Pielęgnowanie  tradycji,  świąt zwyczajów  narodowych  podczas  uroczystości  szkolnych  i  klasowych.                                                                                   

Dbanie  o pamiątkowy  Krzyż  znajdujący  się  na  terenie  szkoły  oraz  o  grób  patronki  szkoły  Anny Gotinowej,                                                          

Wykonanie  gazetek  związanych  ze  świętami narodowymi. Wychowanie  do  wartości  realizowane  w  ramach  lekcji  religii,  rekolekcji  oraz  organizacja  Dnia Papieskiego  w  szkole.    Kształtowanie  postaw  obywatelskich  na  lekcjach  języka  polskiego,  historii, wiedzy  o  społeczeństwie  i  funkcjonowania  osobistego  i  społecznego.                                                  

 Kształtowanie  postaw  obywatelskich,  odpowiedzialności  za społeczność  szkolną  poprzez  aktywizowanie  uczniów  w  ramach  samorządu  szkolnego,  działalności  drużyny  harcerskiej  i  uczestnictwo w  różnych  szkolnych  przedsięwzięciach.                                                                               

Kształtowanie  postawy odpowiedzialności  za  wykonywaną pracę  w  ramach  praktyk zawodowych  i  zajęć  na  terenie  szkoły.

Rozwijanie  kompetencji  cyfrowych  uczniów, w  tym  bezpieczne  i  celowe wykorzystanie technologii  informacyjno-komunikacyjnych

Prowadzenie  rozmów  dotyczących  bezpieczeństwa w  sieci, na  portalach  społecznościowych,  korzystania  zasobów  w  sieci w  sposób rozsądny i  krytyczny.                                                                                                     

Uczenie  uczniów  bezpiecznego  i  celowego  wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w  ramach  przedmiotów  ogólnych,  zawodowych i  lekcji  informatyki.                                                         

Przygotowanie  uczniów do  zdawania  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe  w formie elektronicznej.                                                            

Kontrola  uczniów  podczas  zajęć  przy  komputerze.                              

Reagowanie  zgodnie z procedurą w  sytuacji  cyberprzemocy.                                 

Uaktualnianie  strony  internetowej  szkoły  i  zamieszczanie  wszystkich  informacji z  życia  szkoły.

Rozwijanie  kreatywności,  samodzielności i  przedsiębiorczości  uczniów.

Motywowanie  uczniów  do  włączania  się  w  działalność  samorządu  szkolnego,  zgłaszania   i   w  miarę  możliwości  realizowania  swoich  pomysłów,   uczestnictwa  w  drużynie  harcerskiej,  kole  wolontariatu,  konkursach,  zawodach,  szkolnych i  poza szkolnych imprezach.              

Zachęcanie  do  rozwoju  talentów,  zainteresowań  i  prezentowania  ich  w  szkole i  poza  szkołą.                

Wyróżnianie  uczniów  aktywnych.                                                                  

Pomoc  w  kształtowaniu  adekwatnej  samooceny,  widzeniu  swoich  mocnych  stron  i  wskazywanie  możliwości  ich  rozwoju  w  ramach  rozmów  wychowawczych, psychologicznych,  pedagogicznych.                            

Wzmacnianie  samodzielności  uczniów  w  ramach  zajęć  praktycznych  zawodowych  i  przysposobienia  do  pracy.                                                                    

Organizacja  II  Szkolnej  Giełdy  Talentów  „Przegląd  sztuk  wszelakich”

Promocja  zdrowego  stylu  życia.

Powołanie  zespołu  do  spraw  promocji  zdrowia  i  aktywności  fizycznej. Zespół  wytyczył cele: przeciwdziałanie  otyłości, nauka  aktywnego  spędzania  czasu, wzmacnianie  odporności  i  zapobieganie  chorobom  cywilizacyjnym,  zmniejszanie  napięcia  i  stresu,  poprawa ogólnego  stanu  zdrowia, poprawa  samopoczucia, integracja  ze  środowiskiem  wewnątrzszkolnym  i  zewnętrznym.  Przewidywane  działania  zespołu  na  rok  szkolny 2019/2020:  rywalizacja  międzyklasowa  i  udział  w  imprezach  międzyszkolnych i  masowych organizowanych  przez  miasto,  dodatkowe zajęcia  sportowe  dla  chętnych  uczniów, organizacja  Dnia Sportu, Dzień  Zdrowego  żywienia  zorganizowany  we  współpracy  z  nauczycielami  przedmiotów  zawodowych, spotkania  z  dietetykiem/ trenerem  personalnym, nauka  zasad dobrego  kibicowania  i  gry  fair  play, wyjścia  na  siłownię, nauka  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu na  przykładzie  cyklicznych  weekendowych  wycieczek  rowerowych  po  Warszawie i  okolicach dla  chętnych  uczniów,  rodziców,  nauczycieli, konkursy na  gazetki  w  oddziałach klasowych  związane  z  promocją zdrowia  i  sportu, wprowadzenie  rekordów szkolnych  z dziedzin  sportowych, nauka  zasad  i  ćwiczenie  umiejętności  udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  oraz  nauka  bezpieczeństwa zdrowotnego / bezpieczeństwo  podczas  różnych  aktywności. Lekcje  wychowawcze  i  prelekcje  pielęgniarki  szkolnej    z  zakresu  edukacji  zdrowotnej – właściwe  odżywianie,  higiena  ciała i  psychiki,  choroby  cywilizacyjne

Wychowanie  ekologiczne

W  ramach  lekcji  wychowawczych i  innych  zajęć budzenie  zainteresowania  uczniów  kwestiami  związanymi  z  ochroną  środowiska  i  jego  zanieczyszczeniem,  zwłaszcza  tworzywami  sztucznymi. Zachęcanie  uczniów  do  zastępowania jednorazowych  sztucznych  opakowań, pojemników,  sztućcy itp. opakowaniami,  pojemnikami  wielokrotnego użycia.                        

Promocja  spożywania  wody  z  wodociągu z  wykorzystaniem  naczyń  wielkokrotnego  użycia.   

Przeprowadzenie  apelu  dot. problematyki ekologicznej  oraz  organizacja  konkursu  ekologicznego  na  terenie  szkoły.   

Kształtowanie  postaw  proekologicznych, poczucia odpowiedzialności  za  stan środowiska  przez  udział  uczniów  w  akcjach  typu Sprzątanie  Świata,  Dzień  Ziemi,  zbiórkę  makulatury  i  surowców  wtórnych na  terenie  szkoły.

Rozwijanie  kompetencji  czytelniczych  i  rozpowszechnianie  czytelnictwa  wśród młodzieży

W ramach  działalności  biblioteki  szkolnej  udział  młodzieży  w  akcji  „Narodowe czytanie – nowele  polskie” oraz  powołanie  „Koła przyjaciół  książki”.      

Akcja  „Moja książka miesiąca” kontynuowana  w  Szkole Branzowej I stopnia.                      

Czytanie  fragmentów  lektur  w  ramach lekcji języka polskiego  i  zajęć  rewalidacyjnych.

Inspirowanie  czytelnictwa wśród młodzieży poprzez  reklamowanie  książek, udzielanie porad  w  wyborach  czytelniczych, gazetki  promujące czytelnictwo,  wystawki  nowości, wyróżnienie  najlepszych  czytelników

Dostosowanie