rekrutacja

Wymagane dokumenty od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do

Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej nr 53
lub
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3
w Zespole Szkół Specjalnych nr 89

I Dokumenty podstawowe:

 1. Podanie z kwestionariuszem i dodatkowymi informacjami do wypełnienia (2 strony) – Pobierz druk podania (szkoła branżowa) lub Pobierz druk podania (szkoła przysposabiająca),
 2. Trzy zdjęcia,
 3. Odpis skróconego aktu urodzenia,
 4. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez PPP), w przypadku nieaktualnego orzeczenia (na okres kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej) należy zgłosić się do PPP w celu jego wymiany. Uwaga w dniu składania dokumentów  należy przedłożyć aktualne orzeczenie (na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej),
 5. Świadectwo ukończenia gimnazjum,
 6. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (uwzględnia się też oddzielne opinie o uczniu),
 7. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy w oparciu o skierowanie wydane przez sekretariat ZSS nr 89 [dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej nr 53],
 8. Karta zgłoszenia do świetlicydruk w sekretariacie,
 9. Druk wyboru nauki religii lub etyki – druk w sekretariacie,
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów szkolnych.

 

II Dokumenty zdrowotne

 1. Karta zdrowia (gabinet lekarski gimnazjum),
 2. Wyniki badań na nosicielstwo wpisane do książeczki pracowniczej (badania wykonują stacje epidemiologiczne – informacja w sekretariacie szkoły) [dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej nr 53],
 3. Inne zaświadczenia o stanie zdrowia kandydata np.:
 • chorobie przewlekłej,
 • opieka specjalistyczna,
 • przebyte choroby,
 • informacja o przyjmowanych środkach farmakologicznych.